Թափուր աշխատատեղ Վայոց ձորի մարզպետարանում

հեղինակ - Ռոբերտ Խաչատրյան

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետի(ծածկագիր՝ 99-1.2-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 99-1.2-Ղ4-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է:

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 99-1.2-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները պետք է անձամբ ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժին (ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5) ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
1. դիմում (ձևը լրացվում է տեղում),
2. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (եթե անձը նույնականացման քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել հանրային ծառայության համարանիշ կամ անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով,
5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ՝ պատճենով կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական՝ պատճենով,
6.ինքնակենսագրություն
7. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի,
Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2020 թվականի հուլիսի 17-ից մինչև 28-ը՝ աշխատանքային օրերին: Դիմումները յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ընդունվում են ժամը 10:00-ից -12:30-ը և 14:30-ից- 17:30-ը:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 10:00-ին, ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի վարչական շենքում / ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5 հասցեում/:

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 20-ին ՝ ժամը 11:00-ին,ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի վարչական շենքում /ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5 հասցեում/:

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան»և «Արդի հիմնախնդիրներ» ձևաչափերով:

Հիմնական աշխատավարձը 256 615 (երկու հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր տսանհինգ) ՀՀ դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից
• ՀՀ սահմանադրություն
Հոդվածներ՝ 1, 4, 5, 6, 21, 49, 124, 129, 131, 134, 147
Հղումը՝https://www.president.am/hy/constitution-2015/

• «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք
Հոդվածներ՝ 26, 31,32
Հղումը՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150549

• «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
Հոդվածներ՝ 8, 14, 15, 20, 28
հղումը՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150577

• «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք
Հոդվածներ՝ 5, 7, 9, 12, 23
Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=120842

• «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
Հոդվածներ՝ 4, 5, 6, 8, 16, 17, 19, 20, 21, 24
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120807

• ՀՀ Հողային օրենսգիրք
Հոդվածներ՝ 8, 10, 15, 24, 32, 57, 74
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=74667

• «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք
Հոդված 3, 6, 9, 10, 10.1, 10.2, 13, 14.3, 17, 20, 22.1, 23, 24, 26
Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=69797

• «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենք
Հոդվածներ 2,3, 13 ,14, 19
Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=29748

• «Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենք
Հոդվածներ՝5, 6, 9, 10, 11
Հղումը՝http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=152117

• Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ 1.Տեքստային խմբագրիչներ, § 1.1, 1.5, 2. Համակարգչային հմտություններ § 2.3, 3. Ինֆորմացիայի քանակի չափում § 3.3, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ § 6.3
հղումը՝http://fliphtml5.com/fumf/egdx

Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան 1. Էլեկտրոնային աղյուսակներ § 1.2, 1.3, 2.Համակարգչային հեռահաղորդակցուղիներ § 2.1, 3.Գրաֆիկական խմբագրիչներ § 3.1, 8. տվյալների հենքեր § 8.3:
հղումը՝http: http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/

«Հայոց լեզու և հայ գրականություն», 2018 թվական, Շտեմարան N 1, բաժին 1, 2,
Էջեր՝ 5-8, 15, 28, 33
հղումը՝ https://lib.armedu.am/resource/23920

• «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-77, 110-122 հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքեջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես

• «Աշխատակազմի կառավարում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf
• «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf
• «Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա, հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժին (հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, ք.Եղեգնաձոր,Շահումյան 5), հեռախոսահամար՝ 0281-2-55-95, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ vayotsdzor.andznakazm@mta.gov.am կամ vdzorkadr@mail.ru:

Այլ Գրառումներ