Ի՞նչ է անձնակազմը, ինչպե՞ս այն կարող է զարգանալ

հեղինակ - Ռոբերտ Խաչատրյան

Մենք անձնակազմ ունենք բոլոր ոլորտներում՝ բիզնես միջավայր, պետական համակարգ, միջպետական մարմիններ  հանձնաժողովներ։ Բայց դրանց կառավարման տրամաբանությունները տարբերվում են։ Առաջին բաղադրիչը, որը էական ազդեցություն ունի՝ օրենսդրական միջավայն է։ Երկրորդը աշխատանքային-կառավարչական հարաբերությունների բնույթը, երրորդը՝ հիերարխիան։

Անձնակազմի ընդհանրական սահմանումը հետևյալն է․ <<անձնակազմը տվյալ ոլորտի, կազմակերպության աշխատակիցներն են, որոնք իրենց աշխատանքի դիմաց վարձատրվում են և տիրապետում են պրոֆեսիոնալ և որակյալ կոնկրետ գիտելիքների>>։

Պետք է նկատի ունենալ, որ անձնակազմի կազմում հասկացվում են կազմակերպության բոլոր աշխատակիցները, ինչպես նաև բոլոր նրանք, ովքեր կազմակերպությունում զբաղված են: Հասկանալու համար անձնակազմ հասկացության այլ իմաստաբանական ընկալումները նշենք դրա որոշ հատկանիշներ.

 1. Որպես կազմակերպության աշխատանքային ուժ, որ կազմակերպում է ծառայությունների, ապրանքների, նյութական արժեքների արտադրոթյուն, ստեղծում է մշակութային և հոգևոր արժեքներ: Այս տեսանկյունից անձնակազմը կարելի է դիտարկել, որպես արտադրության կազմակերպման հիմնական գործոն,
 2. Մարդիկ, որ ընդունում են որոշումներ և ունեն ազատ կամք: Այս դեպքում անձնակազմը դիտարկվում է իր վարքագծի տեսանկյունից, որը ծրագրված չէ և հաճախ կարող է լինել ոչ ռացիոնալ,
 3. Մոտիվացված աշխատող, այսինքն մարդ, որ գործում է տարբեր մոտիվներով և ցանկանում է իրագործել սեփական նպատակները,
 4. Տարբեր կոալիցիաների և կամ խմբերի անդամ: Աշխատակիցներից շատերը պատկանում են ֆորմալ և ոչ ֆորմալ խմբերի և դա պետք է հաշվի առնել,
 5. Կազմակերպության ծախսերի աղբյուր: Աշխատակիցներին, բացի իրենց վարձատրությունից, նաև տրվում են պարգևատրումներ: Ինչպես նաև կազմակերպությունը պետք է նաև ապահովի համապատասխան հագուստով, տեխնոլոգիայով և այլն,
 6. Վարձու աշխատող, մարդ, որ կազմակերպության հետ գտնվում է աշխատանքային փախհարաբերությունների մեջ, որոնք ձևակերպված են համապատասխան աշխատանքային պայմանագրով[1]:

Կարևոր ենք համարում նշել նաև, որ ՀՀ-ում հանրային կառավարման ոլորտը, կադրային քաղաքականությունը հանրային իշխանության մարմիններում իրականացվում է ՀՀ Հանրային ծառայության մասին օրենքով[2]: Օրենքով առանձնացվում են հանրային պաշտոններ, քաղաքական պաշտոններ, վարչական պաշտոններ և ինքնավար պաշտոններ: Հանրային պաշտոնները ընտրովի կամ նշանակովի պաշտոններ են, որոնք զբաղեցվում են քաղաքական գործընթացների, հայեցողական որոշումների, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ ընթացակարգերի արդյունքով: Բացի այդ հանրային իշխանության մարմիններում ունենք ոչ միայն այս պաշտոնները, այլ նաև քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող պաշտոններ: Հանրային ծառայության օրենքից զատ ունենք նաև քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքը, որն ավելի նեղ ու կոնկրետ շրջանակի ոլորտներ է ընդգրկում: Այս օրենքով կարգավորվում են օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության մարմինների, Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի, դատախազության, քննչական մարմինների, անկախ պետական մարմինների, ինքնավար մարմինների, ինչպես նաև կառավարությանը, վարչապետին և նախարարություններին ենթակա մարմիններում, անվտանգության խորհրդի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված պաշտոն զբաղեցնող անձանց հետ կապված հարաբերությունները[3]: Վերոնշյալ մարմիններում կադրային քաղաքականության միսն ու արյունը կազմում է այս օրենքը: Հանրային-պետական իշխանության մարմիններում գերակշիռ թվաքանակ են կազմում քաղաքացիական ծառայողները: Պետք է նաև նշել, որ նրանք քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխության դեպքում չեն փոխվում:

Սովորաբար անձնակզմի սխալ կառավարումը ունի հետևյալ ախտանշանները՝

 • Մոտիվացիայի պակաս
 • Չպարզաբանված պարտականություններ
 • Թրեյնինգների և կամ ինֆորմացիայի պակաս
 • Ներքին կոմունիկացիայի պակաս
 • Համագործակցության բացակայություն
 • Կոորդինացիայի պակաս
 • Շահերի բախում

Այս խնդիրները կարող են լուծվել որոշակի մեխանիզմների կիրառելով:

Դրանցից առաջինը կարող ենք նշել լիդերության զարգացումը:  Ժամանակակից գրականության մեջ հաճախ կարող ենք հանդիպել մենթորությանը: Դա մի պրոցես է, որի ընթացքում անձը մենթորը, սովորեցնում է, խորհրդատվական դեր է ստանձնում և ուղղորդում է այլ աշխատակցի, վերջինիս անձնական և պրոֆեսիոնալ զարգացման գործում: Մենթորության գլխավոր առավելություններից են, որ դրա միջոցով գիտելիքների և պահպանման և փոխանցման պրոցեսը արագանում է, ինքը մենթորը զգում է իրեն բավարարված, կապում է անձնակազմին կազմակերպությանը, ստանալով նրանց լոյալությունը: Մենթորությունը ընդհանուր առմամբ կանոնավոր բնույթ պետք է  կրի: Մեկ այլ մեխանիզմ կարելի է նշել անձնակազմի հոգեբանական բավարարվածության գնահատումը: Այս դեպքում պարբերաբար պետք է աշխատակիցների շրջանակներում հարցումներ իրականացվեն, որպեսզի պարզ լինի տվյալ իրավիճակը: Նշեցինք, որ պետք է իրականացվի մարդկային ռեսուրսների ճիշտ կառավարում; Այն մենք կարող ենք կոչել կոմպետենտ մենեջմենթ: Մարդկային ռեսուրսների կառավարչի գործունեությունը կայանում է՝ անձնակազմում  վերհանել այն անհրաժեշտ հմտությունները, որոնցով կազմակերպությունը կապահովի առավելագույն արդյունք, գնահատել այդ հմտությունները, առկա ուժերը միավորել, սահմանել և վերահսկել ինչպես անհատական, այնպես էլ կոլեկտիվ կատարողականը: Հաջորդ մեխանիզմը խթան համակարգերի ստեղծումն է: Այսպիսի համակարգի առաքելությունը անհատի շահերի միաձուլումն է կազմակերպության շահերին: Խթան համակարգերի հիմնական գործառույթներից մեկը ներքին հաղորդակցության ապահովումն է՝ կապված կազմակերպության նպատակների հետ, կապված անհատական սպասումների և նպատակների, կապված նպատակների ժամանակին իրացման հետ: Յուրաքանչյուր կազմակերպություն մրցունակ է, քանի դեռ այն կարողանում է խնդիրները վերածել հնարավորությունների: Դա հիմնականում լավ անձնակազմի աշխատանքի արդյունքն է, իսկ լավ անձնակազմ ունենալու համար պետք է շարունակաբար նրան կրթել, ոգևորել, առաջնորդել և խթանել ներքին հաղորդակցությունը: Դրա համար պետք է անձնակազմի վերաբերյալ ունենալ համապարփակ և ամբողջական տեղեկատվություն: Ժամանակակից տենդենցները նշում են, որ պետք է տիրապետել հետևյալ տիպի տվյալների՝ վիճակագրական գործընթացների վերահսկում, հարաբերությունների քարտեզ, մոդելային վերլուծություն, Պարետոյի աղյուսակ և այլն: Ներքին հաղորդակցությունը (հորիզոնական և ուղղահայաց)   նախադրյալ է աշխատանքային միջավայրի, լիդերության, կոորդինացման և ներգրավվածության զարգացման համար: Ներքին հաղորդակցությունը չպետք է լինի պատահական, այլ այն պետք է լինի պլանավորված, ներմուծված և հաստատված այնպես, որ հասկանալի լինի  ում հետ երբ և ինչպես կարելի է կապվել: Անդրադարձ կատարելով մոտիվացիային, ապա տարբերում ենք երեք տեսակ՝ դրամական մոտիվացիա, ոչ դրամական մոտիվացիա(առողջապահական ծրագրեր, հատուկ թրեյնինգներ, ապահովագրություն և այլն), ոչ դրամական ոչ նյութական մոտիվացիա՝ կազմակերպչական (բարձրակարգ ինֆորմացիայի մուտք, իշխանություն), սոցիալ-հոգեբանական (գովեստներ, ինքնառեալիզացիա, աշխատանքային հստակություն), տեխնիկական (ավելի լավ գործիքակազմով աշխատանք): Այսպիսով մոտիվացիայի դեպքում կարևոր է ոչ միայն անձի դրամական ապահովվածությունը, այլև նրա սոցիալ-հոգեբանական բավարարվածությունը:

Հանրային ծառայության ոլորտում հետևյալ առաջնահերթություններն են՝

 • հանրային ծառայության մեջ կորպորատիվ բաղադրիչի ավելացում,
 • միջազգային մակարդակով գլխավորել հանրային ծառայության ոլորտում թվային հագեցվածությամբ,
 • հանրային ծառայության մեջ հանդուրժողականության և բազմազանության զարգացում:

Աշխատակիցների ներգրավում ասելով պետք է հասկանալ այն զգայական կապի մակարդակը, որով աշխատողը իրեն կապում է ընկերությանը: Դա ինտեգրվածությանն աստիճանն է: Արհեստական բանականությամբ հիմնված մարդկային ռեսուրսների կառավարումը նույնպես կարող է օգնել զարգացնելու աշխատակիցների փորձառությունը:

Մինչև 2025 թվականը հանրային ծառայության ոլորտում նախատեսվում են զարգացման հետևյալ միտումները (դիտարկվում է ՏՀԶԿ երկրների օրինակով).

 • Հանրային մարդկային ռեսուրսների մոդելների հիբրիդացում — հանրային ծառայության երկու մոդել է տարածված՝ կարիերային առաջընթացի վրա հիմնված և պաշտոնի վրա հիմնված: Միտումը կայանում է այս երկու մոդելները իրար կապելու մեջ: Կարիերայի վրա հիմնված մոդելի խնդիրն է արագ արձագանքել հասարակության պահանջներին, իսկ պաշտոնի վրա հիմնված մոդելի խնդիրը՝ ինչպես պահպանել արդի արժեքները առանցքային արժեքների կողքին,
 • Պաշտպանության, անձեռմխելիության և արտոնությունների նվազեցում — հիմնականում կապված է օրենսդրության ճկունության և առավել ճկուն աշխատանքային պայմանագրերի հետ,
 • Անհատական կատարողականի վրա շեշտադրում կատարելը — ներկայումս հանրային իշխանության մարմինները ավելի արդյունքակենտրոն են, ինչն էլ իր հերթին բերում է աշխատակիցների կատարողականի կապումը կազմակերպական նպատակների հետ,
 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականությունների ապակենտրոնացումը — շատ ՏՀԶԿ երկրներում քաղաքականությունները կենտրոնացած են, բայց հիմա էլ հակառակ գործընթացն է գնում: Մոտավոր երեք ուղղություն է առանձնացվում՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարման պատասխանատվության փոխանցումը կենտրոնից գծային գերատեսչություններ, կանոնների և ընթացակարգերի պարզեցումը և ճկուն քաղաքականության մշակումը:
 • Ավագ քաղաքացիական ծառայողներ — տաղանդավոր աշխատակիցների զարգացումն է, տաղանդավոր աշխատակիցների հավաքագրումը և նման համակարգի ստեղծումը:

Նյութի հեղինակ՝ Օլգա Բաբայան


Այլ Գրառումներ